Nordic Cleaner Svane Grundrens 1 kg.

Spar ved merkøb
v/ 12 DKK 34,00
48,75 DKK(39,00 DKK ekskl. moms)

Beskrivelse

Grundrengøringsmiddel til alle vaskbare overflader.

Anvendes til eefektiv grundrengøring og affedtning.

Effektivt affedtningsmiddel til f.eks. værkstedsgulde og lignende.

Produktet har en dejlig behagelig duft. Indeholder parfume.

Produktet er svanemærket.

Dosering:
Normaldosering: Ca. 0,20 dl (=20 ml) til 10 ltr vand.
Grundrengøring: ca. 0,50 dl (=50 ml) til 10 ltr vand.
15 ml = 1 spiseske

Indhold: 1 kg.

Pakning: 12x1 kg.

Prisen er angivet pr. stk.

Information om mærkning (se sikkerhedsbatablad for yderligere information):

Signalord: Fare
Faresætninger:
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Indånd ikke damp/tåge. (P260)
Bær ansigtsbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353)
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
Ring omgående til GIFTLINJEN/læge. (P310)

Varenummer: SFNC4010
Levering: 2

Velkommen Nordical A/S

Log ind

Opret ny bruger